Τα όργανα Διοίκησης του Κέντρου είναι τα εξής

Ο Πρόεδρος

Καθηγητής Γρηγόριος Χονδροκούκης, Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης στον οποίο έχει ανατεθεί η σχετική αρμοδιότητα.

Το Συμβούλιο

Το Συμβούλιο αποτελείται από:

– Τον Πρόεδρο
– Έναν (1) εκπρόσωπο κάθε Σχολής του Ιδρύματος. Οι εκπρόσωποι αυτοί με τους αναπληρωτές τους ορίζονται ύστερα από πρόταση της Κοσμητείας της οικείας Σχολής, με τετραετή θητεία. Το Συμβούλιο του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Πειραιώς, αποτελείται από τους εξής εκπροσώπους:

Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής
Τακτικό μέλος, Καθηγητής Τσιριτάκης Εμμανουήλ

Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών
Τακτικό μέλος, Καθηγητής Γεωργακέλλος Δημήτριος
Αναπληρωματικό μέλος, Καθηγητής Αρτίκης Παναγιώτης

Σχολή Ναυτιλίας και Βιομηχανίας
Τακτικό μέλος, Καθηγητής Χλωμούδης Κωνσταντίνος
Αναπληρωματικό μέλος, Αναπλ. Καθηγητής Μοσχούρης Σωκράτης

Σχολή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 

Τακτικό μέλος, Καθηγητής Θεοδωρίδης Ιωάννης
Αναπληρωματικό μέλος, Καθηγητή Ρετάλη Συμεών

– Τον Διευθυντή Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης, χωρίς δικαίωμα ψήφου. Καθηγητής Γεωργόπουλος Νικόλαος

Οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι

Οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι των προγραμμάτων του Κέντρου

Διάθρωση

– Γραμματεία – Διοικητική Υποστήριξη