Τα όργανα Διοίκησης του Κέντρου είναι τα εξής

Ο Πρόεδρος

Καθηγητής Δημοσθένης Κυριαζής, Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης στον οποίο έχει ανατεθεί η σχετική αρμοδιότητα.

Το Συμβούλιο

Το Συμβούλιο αποτελείται από:

– Τον Πρόεδρο
– Έναν (1) εκπρόσωπο κάθε Σχολής του Ιδρύματος. Οι εκπρόσωποι αυτοί με τους αναπληρωτές τους ορίζονται ύστερα από πρόταση της Κοσμητείας της οικείας Σχολής, με τετραετή θητεία. Το Συμβούλιο του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Πειραιώς, αποτελείται από τους εξής εκπροσώπους:

Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής
Τακτικό μέλος, Αναπλ. Καθηγητής Γεώργιος Τζαβελάς

Αναπληρωματικό μέλος, Επ. Καθηγητής Νικόλαος Εγγλέζος


Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών
Τακτικό μέλος, Καθηγήτρια Φωτεινή Ασδεράκη
Αναπληρωματικό μέλος, Καθηγητής Αθανάσιος Βοζίκης

Σχολή Ναυτιλίας και Βιομηχανίας
Τακτικό μέλος, Καθηγητής Αλέξανδρος Φλάμος
Αναπληρωματικό μέλος, Αναπλ. Καθηγητής Αλέξανδρος Αρτίκης

Σχολή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 

Τακτικό μέλος, Καθηγητής Δημήτριος Σάμψων
Αναπληρωματικό μέλος, Καθηγητής Γεώργιος Τσιχριντζής

– Τον Διευθυντή Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης, χωρίς δικαίωμα ψήφου. Καθηγητής Γεωργόπουλος Νικόλαος

Οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι

Οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι των προγραμμάτων του Κέντρου

Διάθρωση

– Γραμματεία – Διοικητική Υποστήριξη