Υποβολή Πρότασης

Η ένταξη ενός εκπαιδευτικού προγράμματος στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Κέντρου προϋποθέτει την υποβολή σχετικής πρότασης-αίτησης και την έγκρισή της από το Συμβούλιο. 

Η υποβολή πρότασης-αίτησης προς έγκριση έχει συγκεκριμένη δομή και πραγματοποιείται είτε ηλεκτρονικά μέσω ειδικής φόρμας, είτε μέσω αποστολής στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

Οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι, υποβάλλουν μαζί με την πρόταση τον Οδηγό Σπουδών του Προγράμματος (κατεβάστε το υπόδειγμα του Οδηγού Σπουδών) και την ανάλυση του ενδεικτικού προϋπολογισμού (κατεβάστε το υπόδειγμα προϋπολογισμού).